Baby cow enjoying their milk at Smithills Farm

Loading...